Privacy Statement

Nu tanken met 13 cent korting

Privacy Statement Autobedrijf van der Vliet

Autobedrijf van der Vliet verzamelt persoonsgegevens. De wijze waarop dat gebeurt, is beschreven in dit Privacy Statement. Het geldt zowel voor het geval de persoonsgegevens verzameld zijn bij de betrokkene als voor het geval de persoonsgegevens niet van betrokkene zijn verkregen.

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Autobedrijf van der Vliet, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59648279, statutair gevestigd aan de Julianaweg 78 te Melissant, bereikbaar op telefoonnummer 0187-601 764 en per mail op info@autobedrijfvandervliet.nl.

Functionaris Gegevensbescherming

Autobedrijf van der Vliet heeft niet een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld.

Categorieën van persoonsgegevens en verwerkingsdoeleinden
Autobedrijf van der Vliet verwerkt de navolgende gegevens, voor de navolgende doeleinden:

Categorie en doel
Voornaam en/of achternaam - contact opnemen
Mailadres - contact opnemen / mailings versturen, facturatie
Adres - facturatie
Telefoonnummer - contact opnemen

Rechtsgronden

Autobedrijf van der Vliet verwerkt persoonsgegevens als daarvoor toestemming gegeven is. Dat is bijvoorbeeld het geval als er een contactformulier wordt ingevuld op de website. Verder verwerkt Autobedrijf van der Vliet persoonsgegevens als dat nodig is om een overeenkomst met een klant en/of een leverancier tot stand te brengen of uit te voeren. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer een offerte gevraagd wordt of als een reparatie is afgesproken bij Autobedrijf van der Vliet. In zo'n geval verzoekt Autobedrijf van der Vliet waar mogelijk ook om toestemming voor de verwerking. De rechtsgrond(en) voor verwerking zijn dus (i) toestemming en/of (ii) dat verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene een partij is, of geschiedt op verzoek van de betrokkene voor de sluiting van een overeenkomst.

Ontvangers

Autobedrijf van der Vliet zal in sommige gevallen persoonsgegevens delen met partijen die de betreffende gegevens in haar opdracht bewerken. Dat zijn zogenaamde 'bewerkers'. Zij beoogt niet om daarnaast persoonsgegevens te delen met nog andere partijen, de zogenaamde 'ontvangers'.

Doorgifte van persoonsgegevens aan 'derde land' of internationale organisatie
'Derde landen' zijn alle landen buiten de EU, met uitzondering van de landen in de Europese Economische Ruimte (EER). Dit zijn Noorwegen, Liechtenstein en IJsland.
Autobedrijf van der Vliet geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen en is ook niet voornemens om dat te gaan doen.

Bewaartermijnen

Autobedrijf van der Vliet bewaart de gegevens die door haar verzameld worden gedurende verschillende termijnen, afhankelijk van de categorie van gegevens en de wijze waarop die verzameld zijn.
Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden met de
(contact)formulieren op de website, geldt dat die gedurende tien jaren bewaard worden. Ten aanzien van de gegevens die verzameld worden via de cookies op de website, gelden de bewaartermijnen zoals beschreven in het Cookie Statement (zie elders op deze website).
Voor zover er voor bepaalde gegevens in dit Statement geen concrete bewaartermijn zou zijn vastgesteld, geldt een termijn tot maximaal één jaar na afloop van (i) de duur van de relatie met de betrokkene dan wel (ii) de eventuele toepasselijke wettelijke bewaartermijn. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

Rechten van de betrokkene

U kunt bij Autobedrijf van der Vliet een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de (verdere) verwerking van uw gegevens. Als Autobedrijf van der Vliet uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u die toestemming op ieder moment weer intrekken. Voor al deze zaken en voor overige vragen kunt u contact opnemen met Autobedrijf van der Vliet op 0187-601 764 of info@autobedrijfvandervliet.nl.
Autobedrijf van der Vliet zal binnen een maand reageren op uw bericht.
Als u meent dat Autobedrijf van der Vliet handelt in strijd met de geldende wet- en regelgeving over persoonsgegevens, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Postbus 93374, 2509 AJ DEN HAAG).

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt bij Autobedrijf van der Vliet geen geautomatiseerde besluitvorming plaats.

Overig

Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Autobedrijf van der Vliet passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Autobedrijf van der Vliet gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Met de bewerker hebben wij een bewerkersovereenkomst.
Van tijd tot tijd zal het nodig zijn om dit Statement te wijzigen. Autobedrijf van der Vliet heeft het recht om dat te doen. Wij raden u aan om dit Statement af en toe te controleren op eventuele wijzigingen.
scroll up